DE MISSIE VAN TABIJN 
Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving.  
 
DE VISIE VAN TABIJN
Tabijn wil een lerende organisatie zijn.
Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. 
 
Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn.
Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen.  

 
Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn.
De scholen zijn ook  partner in opvoeding en zorg,
waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving. Er worden contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus  –  individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur – worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs,
opvoeding en zorg.  
 
Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn.
In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding,  laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden.