​ 
2011​ ​2010
​Aantal leerlingen 5.682​ 5.851
Solvabiliteit 65%​ ​66%

Solvabiliteit geeft de ​verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. hij geeft aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. ​ ​

 

Liquiditeit​ 2,07​ ​1,83
​ ​ ​
Liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende.
 
Rentabiliteit​ 0,53%​ ​0.19%

Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.​ ​ ​

 

Baten per leerling​ €  5.032​ ​€ 4.881
personele kosten per leerling​ € 4.114​ ​€ 4.036
Overige kosten per leerling​ € 929​ ​€  868
​aantal fte in dienst per 31-12 410,1​ ​412,6
​Personele kosten per fte € 56.995​ ​€ 57.235
​Personele lasten ten opzichte van totale lasten 81,57%​ ​82,30%
​Ziekteverzuimpercentage 6,3%​ ​5,1%