Besturingsfilosofie en kernwaarden Tabijn

Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs van de PO-Raad (zie: www.poraad.nl).
Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden dienen tot uitdrukking te komen in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevenden op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden:

• Verbinding
• Inspiratie
• Vertrouwen
• Ambitie

Verbinding
Qua stijl van leidinggeven kiest Tabijn op alle niveaus voor verbindend leiderschap. Medewerkers worden actief betrokken in besluitvormingsprocessen en worden uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk. Leerkrachten worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het (onderwijskundig) beleid van de school. Op alle niveaus in de organisatie worden verbindingen gemaakt en onderhouden.

Inspiratie
Tabijn kiest voor inspirerend leiderschap. De leidinggevenden van Tabijn inspireren hun medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Zij geven hun medewerkers aandacht en stimuleren zelfstandigheid. Inspirerend leiderschap leidt ertoe dat medewerkers zelf in beweging komen; het motiveert medewerkers intrinsiek en zet aan tot vernieuwing en verbetering.

Vertrouwen
Bij het leidinggeven wordt steeds uitgegaan van het stimuleren van medewerkers op basis van vertrouwen. Leidinggevenden ontwikkelen een relatie van vertrouwen met hun medewerkers. Vertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor optimale prestaties.

Ambitie
Medewerkers worden uitgedaagd zich voortdurend te ontwikkelen met de focus op de kwaliteit van het eigen werk. Het continu streven naar kwaliteitsverbetering is een vanzelfsprekende ambitie in het handelen van leidinggevenden en medewerkers van de organisatie.

Het College van Bestuur
Januari 2012